Akademik Yazılar

Expectations and Drawback In The One Belt One Road Project

“Yeni İpekyolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri Projesi" Proje Asistanı | Merve Şimdi

26/03/2019

The new Silk Road p

Devamı
İçin

REFORMIST PRESIDENT OF PEOPLE'S REPUBLİC OF CHİNA DENG XİAOPİNG

Markus ACAR

26/03/2019

ABSTRACT Since 1978, China has been growing rapidly with a serious economic rate and has become one of the superpowers of the world today. The Chinese state, which has sought to dominate the world since ancient times, has recentl

Devamı
İçin

CHİNA–USA ECONOMİC RELATİONS AFTER 2000

VEYSEL ERASLAN

26/03/2019

ABSTRACT After the World War II, a conflict called “Cold War” started between Americans and Soviets. The Soviet Union’s collapse after socialism’s defeat in this conflict, lead USA to vict

Devamı
İçin

2000 SONRASI ÇİN-ABD EKONOMİK İLİŞKİLERİ

“Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri” Projesi Lise Öğrencisi | Veysel ERASLAN

26/03/2019

ÖZET II. Dünya savaşından sonra Amerika ve Sovyetler arasında “Soğuk Savaş” olarak adlandırılan bir mücadele başlamıştır. Sosyalizmin bu mücadelede yenik düşmesi,

Devamı
İçin

ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN YUMUŞAK GÜÇ ÜZERİNDEN DIŞ POLİTİKASI

“Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri” Projesi Lise Öğrencisi | Muhammed Emre GÜNEL

26/03/2019

ÖZET 21. yüzyılın en büyük ikinci ekonomisi konumuna hızla yükselen Çin, dünyada bir numara olma yolunda belirlediği hedefler doğrultusunda hızla ilerlemektedir. Bu kon

Devamı
İçin

YENİDEN CANLANAN TARİH: EJDER’İN TİCARET YOLU

“ Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri Projesi” Lise Öğrencisi | Emre ONAR

26/03/2019

ÖZET Yapılan literatür taramalarıyla gerçekleştirilen bu çalışmada İpek Yolu’nun geçmişten günümüze kadar uzanan çok önemli bir ticaret yolu

Devamı
İçin

DOĞU TÜRKİSTAN VE UYGUR SORUNU

"Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri" Projesi Lise Öğrencisi | Yasemin YAVUZ

26/03/2019

ÖZET Çin topraklarında var olan Uygur sorunun kökeni 1960’lara dayanmaktadır. Bağımsızlılarını kaybeden Uygur Türkleri bağımsızlıklarını kazanmak için buldukları

Devamı
İçin

21. YÜZYIL ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAĞLAMINDA: ENERJİ GÜVENLİĞİ

“Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri” Projesi Lise Öğrencisi | Osman MUNGAN

26/03/2019

ÖZET Son dönemlerde Çin Halk Cumhuriyeti, ekonomisiyle, ticaretiyle ve enerji bağlılığı ile ön plana çıkmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomisi hızla bü

Devamı
İçin

ÇİN’İN DIŞ POLİTİKASINDA ŞANGHAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

“Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri” Projesi Lise Öğrencisi | Selahattin EFEOĞLU

26/03/2019

ÖZET Soğuk savaşın bitmesinden sonraki dönemde SSCB’nin dağılımasının sonucu olarak birçok bağımsız devlet kurulmuştur. Bu dönemden sonra Çin’in dış politika

Devamı
İçin

GENEL PERSPEKTİFLERİ İLE AFRİKA’DA KADIN OLMAK: KADIN SÜNNETİ

DUYGU MİLKAR | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Öğrencisi

06/02/2019

Özet Hazırlanan çalışmada, Afrika kıtasında geleneksel toplumsal öğretilerden başlanarak sömürge dönemi ile modernleşen toplum algısındaki kadının duruşu değerlendiri

Devamı
İçin

DIŞ POLİTİKA KURSU ÖĞRENCİLERİNİN ORTADOĞU ALGISI

Mehmet DABAKOĞLU | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Ortadoğu Masası Yüksek Lisans Öğrencisi

06/02/2019

ÖZET Hazırlanan çalışmanın amacı dış politika öğrencilerinin Ortadoğu algısını belirlemektedir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma, 2018 yılı Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplamda 50 kişiden elde edilen verilerin analiz

Devamı
İçin

SURİYE’DE SİYASİ KRİZ NETİCESİNDE YAŞANAN GÖÇ VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Tuğba ALTUN | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Ortadoğu Masası Lisans Öğrencisi

28/01/2019

ÖZET Günümüz toplumunda ekonomik ve siyasi olaylardan en fazla etkilenen toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkan göç, üzerine en çok düşünü

Devamı
İçin

BALKANLARDA DİN EĞİTİMİ: ARNAVUTLUK VE BOSNA-HERSEK ÖRNEĞİ

Ali CEYLAN | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü 6. Grup Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Yüzyıllar boyunca Balkanlarda gerçekleşen siyasi, askeri, ekonomik, kültürel gibi köklü değişimler Balkan coğrafyasının sürekli zor zamanlar geçirmesin

Devamı
İçin

BALKANLARDA OSMANLI HAKİMİYETİ VE KÜLTÜREL MİRASI

Zehra BİLGİÇ | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü 6. Grup Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Cihad kavramı üzerine inşa edilmiş olan Osmanlı Devleti’nin asıl amacı; İslam topraklarını genişletmek ve savunma gücünü arttırmaktı. 15. yüzyılın sonuna do

Devamı
İçin

KRİZ SARMALINDA DAYTON ANTLAŞMASI: “BARIŞ SÜRECİ”

Mehmet Faraç OLGAÇ | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü 8. Grup Üyesi.

25/01/2019

Bosna – Hersek’te etnik yapılar arasındaki savaşı bitirmek ve barışı inşa etmek amacıyla gerçekleştirilen Dayton Barış Antlaşması’nın üç farklı etnik grubun bir arada güvenle yaşamalarını ve bir devlet içinde bütünleşmesini sağlayacak yenilikler ve düzenlemeler önem arz etmektedir. Dayton Barış Antlaşması&rs

Devamı
İçin

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN İSLAM ANLAYIŞI

Esra ÇELİK | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü, 6. Grup Üyesi

25/01/2019

ÖZET Hazırlanan çalışma, biri Soğuk Savaş olmak üzere üç dünya savaşını da tecrübe eden Aliya İzzetbegoviç’in İslam anlayışı çevresinde hazırlanmıştır. Çalışmada özelde Aliya&rsquo

Devamı
İçin

PANSLAVİZMİN BALKANLARA ETKİSİ

SEMA NUR ÖZ | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü Projesi 6. Grup Öğrencisi

25/01/2019

Rusya, Panslavizm politikası ile kendi ırkından olan Slavları egemenliği altına alarak büyük bir Slav devleti kurmayı amaçlamıştır. Panslavizm politikasını daha çok Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan Balkanlar’da ki Güney Slavlara yönelik uygulamıştır. Rusya bu politika ile hem Balkanlara sahip olmayı hem

Devamı
İçin

BOSNA SAVAŞI VE BOŞNAK EDEBİYATI

SEVİLAY BAYTUR | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü, 2. Grup Üyesi.

25/01/2019

ÖZET 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle birlikte Osmanlı egemenliği altına giren Bosna-Hersek; Osmanlı’nın mutfak kültüründen, edebiyatından, mimari yapılarından, dini ve toplumsal yapısından etkilenmiştir. Bunları

Devamı
İçin

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN SİYASAL, TOPLUMSAL VE DİNSEL DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Volkan UÇAR | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü, 6. Grup üyesi

25/01/2019

ÖZET 20. yüzyıl Avrupa’sının en önemli düşünürlerinden biri olan Aliya İzzetbegoviç, aynı zamanda İslam dünyasının da yeni lider prototipidir. Toplumsal ve

Devamı
İçin

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR’DA FAALİYET GÖSTEREN YUMUŞAK GÜÇLERİ: TİKA VE YTB

Muhammed Emre GÜNEL | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü, 2. Grup üyesi

25/01/2019

ÖZET İnsanların diğer insanlar üzerindeki etkisi gibi toplumların da diğer toplumlar üzerinde etkileri vardır. Bu etkilerin olumlu olanları son 20 yıldır yumuşak güç kavramı ile incelenir ve a

Devamı
İçin

Savaşın Ortasında Bir Köy: Ahmici

Yasemin Yavuz Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü 1. Grup Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Hazırlanan çalışmada, Ahmici Köyü katliamı, Bosna Hersek Savaşına giden süreç, Bosna Hersek Savaşı ve Ahmici Köyü katliamında önemli rol oynayan savaş suçlularının yargılanma süreci dikkate

Devamı
İçin

BİR BURJUVAZİ HAREKETİ OLARAK FRANSIZ DEVRİMİ VE FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞLIK HAKLARI BİLDİRİSİ

Büşra USLU | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Öğrencisi

25/01/2019

  ÖZET Bu çalışmada, Fransa’daki soylular ile burjuvaziler arasındaki toplumsal eşitsizlikler, sınıfsal çatışmalar ve çıkar il

Devamı
İçin

ALMANYA SİYASİ TARİHİNDE BERLİN DUVARI’NIN YERİ VE ÖNEMİ

SEVİLAY BAYTUR | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET II. Dünya Savaşı sonrası mağlup duruma düşen Almanya ve Berlin dört işgalci bölge arasında paylaşılmıştır. Bu bölünmeden bir zaman sonra Sovyet dışında yer a

Devamı
İçin

BALKANLARDA PANSLAVİZM POLİTİKASI

Yasemin YAVUZ | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Kulübü Asya Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Çalışma Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki “sıcak denizlere inme” politikası kapsamında Panslavizm’in Slav ırkları üzerinde kullanılmasını ele

Devamı
İçin

AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI

DOĞAN GÜNEL | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Avrupa Birliği kurulduğu dönemden günümüze kadar geçen süre boyunca genişleme politikası izlemiştir. Ancak son dönemlerde Birliği’n genişleme politikas

Devamı
İçin

BALKANLARDA BEKTAŞİLİK VE YAYILMA SÜRECİ

İrem Nur ÖZDAŞ | Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Köprüsü 6.Grup Öğrencisi

25/01/2019

Balkanların sosyo-politik durumunu incelediğimizde, buradaki tarihi katkı ve dini yapının halihazırdaki duruma gelmiş olmasında Bektaşiliğin ve Bektaşi tekke-dervişlerinin katkısı göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Osmanlı’nın fethinden önce de başlayan bu Bektaşi yayılımı özellikle Osmanlı’nın burayı fethetmes

Devamı
İçin

İNGİLTERE-AB İLİŞKİLERİ VE BREXİT SÜRECİ

Mustafa Önder BİNGÜL | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Avrupa Birliği yirmi sekiz ülkeden oluşan, toprakları genellikle Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Avrupa Birliği kapsamı ve etkinliği açısi

Devamı
İçin

AFRİKA’DA STRATEJİK BİR KONUM AFRİKA BOYNUZU

LOKMAN ÖZGÜN | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET   Afrika boynuzu diye tabir ettiğimiz bölge önemli bir yer olmasına rağmen literatürde konu ile ilgili çok fazla çalışma bu

Devamı
İçin

1959 YILINDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Enes TARMAN | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET İkinci Dünya Savaşı sonrası büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalan Avrupa'da, barışın yeniden inşa edilmesi ve aynı zamanda refahı arttıracak bir ekonomik işbirliğ

Devamı
İçin

AFRİKA’DA KURULAN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER: AFRİKA BİRLİĞİ MODELİ

Pelda ODUNCU | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lisans Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET İnsanlık tarihinden bu yana insanlar her zaman kendi aralarında kolektif çalışmaları geliştirmiştir. Günümüzde bu çalışmalar artarak küreselleşmekte ve supro

Devamı
İçin

AFRİKALI ÇOCUKLARIN İSTİSMARI VE EVLENME YAŞI

BETÜL YEL | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lisans Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Bu makalede global anlamda çocukların uğradıkları ve uğramaya devam ettikleri istismar, taciz, ihmal, erken yaş evlilikleri, çocuk evlilikleri ve çocuk gelinler olarak da ifad

Devamı
İçin

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ (TUNUS-CEZAYİR-MISIR-LİBYA) BAĞLAMINDA ARAP BAHARI

Nurten AYTAŞ | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lisans Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Kuzey Afrika ülkelerinde başlayıp Ortadoğu’ya kadar ulaşan halk ayaklanmaları “Arap Baharı” olarak adlandırılmıştır. Bu ayaklanmaların sistematik bir şekilde ülk

Devamı
İçin

AVRUPALILAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI

Yusuf KARAASLAN | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Bu çalışmamızda öncelikle Avrupalılaşma kavramını açıklayarak Avrupalılaşmanın kavramsal çerçevesi incelenmektedir. Avrupalılaşmanın durağan bir süre

Devamı
İçin

AVRUPA PARLAMENTOSU: TARİHİ BİR ANALİZ

Gülsüm DURSUN | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Avrupa Birliği ekonomik kurulma amacını siyasal birleşmeye dönüştüren uluslar üstü bir örgüttür. Avrupa Parlamentosu ise; Birliğin önemli organlarında

Devamı
İçin

AFRİKADAKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ: BOKO HARAM ÖRNEĞİ

AYE MARDİLİ | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET   Afrika’nın Nijerya ülkesinin Borno Eyaleti’ndeki Chikbok kentinde tamamı kız öğrenci olan 276 vatandaşı kaçırmasıyla d

Devamı
İçin

AB – TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI

FATMA NUR DEMİR | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Gümrük Birliği, üye ülkelerin kendi aralarındaki gümrükleri kaldırdığı ve ortak dış gümrük tarifesi uyguladığı serbest ticaret alanıdır. Makalemizin

Devamı
İçin

MAASTRICHT ANTLAŞMASI: AVRUPA TOPLULUK’LARINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE DÖNÜŞÜM

Adle GÜNDÜZ | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Yüksek Lisans Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Modernite ve kapitalizmin etkisiyle oluşan ulus devlet yerini küreselleşmeye bırakmış, artık ulus-üstücülük devreye girmiştir. Birbiriyle yarış halde olan Avrupa &uum

Devamı
İçin

MISIRDAKİ İHVAN-I MÜSLİMİN TEŞKİLATININ ORTAYA ÇIKIŞI GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KONUMU

Yasin ÖZDEMİR | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lisans Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Müslüman kardeşler Teşkilatı, diğer İslami teşkilatlardan farklı olarak cihat metodunu; daha çok eğitim çerçevesinde oluşturmuştur. Cihat'ı kafa kesmek, kan

Devamı
İçin

AFRİKA'DA HIV/AIDS TEHDİDİ

Halil İbrahim KAYA | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lisans Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET HIV bağışıklık sistemini zayıflatarak insanı ölüme götürebilen, virüsle bulaşan, aşama aşama ilerleyerek AIDS'e dönüşebilen bir hastalıktır. Gü

Devamı
İçin

SSCB SONRASI RUSYA’NIN HAZAR DENİZİ POLİTİKALARI | AFTER USSR RUSSİA’S CASPİAN SEA POLİCİES

HALİL İBRAHİM KURAL | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Asya Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET 1991’de SSCB’nin dağılmasından ve yeni devletlerin bağımsızlıklarını ilan etmesinden sonra Hazar Denizi ve Çevresi, barındırdığı zengin petrol ve doğal gaz rezervleri s

Devamı
İçin

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ

YUSUF USLU | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Çalışmada, XV. yüzyılda hüküm süren Osmanlı Devleti’nden 2000’li yıllara kadar Afrika-Türkiye ilişkilerinin gelişim aşamaları, diplomatik ve sür

Devamı
İçin

AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİNİN TEMELLERİ

Nurşen ÖZDEMİR | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Avrupa Masası Lise Öğrencisi

25/01/2019

ÖZET Avrupa’da Antik Yunan döneminden beri birçok devlet adamı, sanatçı ve filozof tarafından dile getirilen ‘Avrupa’da Birleşme’ düşüncesi, 1951’de yür&u

Devamı
İçin

ÇİN-AFRİKA İLİŞKİLERİ (SOĞUK SAVAŞ SONRASI)

ELİF NUR ABA | Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesi Afrika Masası Üyesi

25/01/2019

ÖZET Dünya ekonomisinin etkin küresel güçlerinden biri olan Çin, üretimden ziyade tüketime dayalı sistemin var olduğu büyük piyasadaki konumu itibari ile Bi

Devamı
İçin